Liham Para sa mga Kabataang Filipino

Kabataan, minsan din akong naging teenager kagaya mo. Minsan din akong nakipagdebate para sa mga politiko na pinaniniwalaan ko. Minsan din akong naniwala na magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas kung si Poncio Pilato ang mamumuno. Ngunit sa paglipas ng panahon, marami nang Poncio Pilato ang namuno, ngunit ang inaasahang lubos na pagbabago at pag-unlad ay hindi pa rin nakakamit hanggang ngayon.